ReadyPlanet.com
หลักการใช้ปุ๋ย

 

หลักการใช้ปุ๋ยเคมี
เนื่องจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยที่มีราคาแพง  และมีความเข้มข้นของปริมาณธาตุอาหารพืชสูง  
จึงควรจะพิจารณาโดยรอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกใช้  
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าและเกิดปัญหากับต้นพืช โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
 ดังนี้
      1)  ชนิดของพืชที่นำมาปลูก  ต้องพิจารณาว่าเป็นชนิดใด  เช่น  พืชผัก  ไม้ผล  ไม้ดอก  
ไม้ประดับหรือพืชไร่-นา  เพื่อจะได้เลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม
      2)  ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน  จะต้องตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
ว่ามีปริมาณธาตุอาหารพืชชนิดใด  มากหรือน้อย 
 เพื่อประกอบการพิจารณาเลือกใช้ปุ๋ยเคมี  โดยส่งตัวอย่างดินไปตรวจสอบที่กรมพัฒนาที่ดิน
หรือใช้เครื่องมือตรวจสอบด้วยตนเอง
       3)  ลักษณะของปุ๋ย  คือ  รูปร่างและลักษณะของปุ๋ยที่แตกต่างกัน  เช่น  ปุ๋ยน้ำ  ปุ๋ยเกล็ด  
ปุ๋ยผงและปุ๋ยอัดเม็ด  ซึ่งจะมีผลต่อการใช้  กล่าวคือ  ถ้าต้องการให้ปุ๋ยทางรากนิยมใช้ปุ๋ยอัดเม็ด  
ถ้าต้องการให้ปุ๋ยทางใบจะใช้ปุ๋ยเกล็ด  ปุ๋ยน้ำผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ  เป็นต้น
       4)  ราคาของปุ๋ยและราคาของผลผลิต  ต้องพิจารณาว่าราคาของปุ๋ยจะคุ้มค่ากับราคา
ผลผลิตที่จำหน่ายได้หรือไม่
       5)  การทดสอบปุ๋ย  ก่อนซื้อปุ๋ยทุกครั้งหากซื้อในปริมาณมาก  ควรซื้อเป็นตัวอย่างมา
ทดสอบก่อนทุกครั้ง  โดยใช้ชุดทดสอบปุ๋ย เพื่อป้องกันปุ๋ยปลอม
       6)  ศึกษาอัตราส่วนของปุ๋ยที่ใช้สำหรับพืชที่ปลูก  โดยทั่วไปที่ข้างถุงปุ๋ยจะมีคำแนะนำ
ปริมาณการใช้ปุ๋ย 
และวิธีใช้สำหรับพืชชนิดต่างๆ
      7)  พิจารณาฉลากข้อความข้างกระสอบปุ๋ย  ปุ๋ยเคมีที่ได้มาตรฐานจะต้องมีข้อความต่อไปนี้
-  คำว่า  “ปุ๋ยเคมี”
-  ระบุสูตรหรือเกรดปุ๋ย
-  มีหลักฐานขึ้นทะเบียนเคมีภัณฑ์  จากกรมวิชาการเกษตร
-  มีเครื่องหมายการค้า
-  ระบุน้ำหนักที่บรรจุ (ขนาดมาตรฐาน 50 กิโลกรัม)
-  ระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย
-  คำแนะนำและปริมาณการใช้ปุ๋ย