ReadyPlanet.com
แม่ปุ๋ยคืออะไร
แม่ปุ๋ยคืออะไร
..... ปุ๋ย เคมีที่ผลิตขึ้นมาโดยมีปริมาณธาตุอาหารในสูตรเข้มข้นมาก การผลิตเป็นการทำ ปฎิกิริยาทางเคมี
แม่ปุ๋ยเคมีไม่มีสารตัวเติมเช่น ปุ๋ยไดเเอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0),ยูเรีย(46-0-0) และโพแทสเซียมคลอไรท์ (0-0-60) ซึ่งบรรจุ กระสอบละ 50 กิโลกรัม
  ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จที่จำหน่าย เช่น สูตร 16-20-0 หมายความว่าอย่างไรและเกี่ยวข้องกับ
การผสมปุ๋ยใช้เองอย่างไร
  มีความหมายว่าปุ๋ยเคมีชนิดปั้นเม็ดหรือชนิดผสมคลุกเคล้าเพื่อจำหน่ายที่มีปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจน 16 กิโลกรัม และธาตุฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ได้ 20 กิโลกรัมในน้ำหนักรวม 100 กิโลกรัมเกี่ยวข้องกับการผสมปุ๋ยใช้เองคือ การผสมปุ๋ยให้ได้ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 16 กิโลกรัม และธาตุฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ได้ 20 กิโลกรัมนั้นต้องใช้แม่ปุ๋ย 18-46-0 จำนวน 44 กิโลกรัม และยูเรีย (46-0-0) อีก 18 กิโลกรัม แต่แม่ปุ๋ย 2 ชนิดรวมกันได้เพียง 62 กิโลกรัม ยังขาดอีก 38 กิโลกรัม จึงจะครบ 100 กิโลกรัม พระราชบัญญัติปุ๋ย 2518 กำหนดว่าถ้าจำนวนยังไม่ครบ 100 กิโลกรัมต้องหาเพิ่ม เช่น ดิน ทราย ดิน ขาว ใส่ให้ครบ(เพราะกำหนดไว้เป็นร้อยละโดยน้ำหนักแล้ว ขายรวมมาเป็นปุ๋ยเคมีได้ ดังนั้นปุ๋ยเคมีชนิดปั้นเม็ดหรือชนิดคลุกเคล้าที่จำหน่ายในตลาดจะมีสารตัว เติมไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสูตรที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชมากหรือน้อย ถ้ามีธาตุอาหารพืชในสูตรมากก็มีตัวเติมน้อย ถ้ามีธาตุอาหารใยสูตรน้อยก็มีตัวเติมมากยิ่งมีตัวเติมมากเท่าใด เกษตรกรก็เสียเงินซื้อของไม่มีประโยชน์มากเท่านั้น
ตัวเติมทั่วๆไปรวมอยู่ในสูตรปุ๋ยเคมีมากเท่าใด
  ทั่วไปมีตัวเติมอยู่ระหว่าง 80, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 490, 510 
บางสูตรถึง 600 กิโลกรัม ต่อน้ำหนักปุ๋ยรวม1000 กิโลกรัม หรือกล่าวโดยเฉลี่ย ถ้าเกษตรกรซื้อปุ๋ยเคมีดังกล่าว 20 กระสอบ จะได้เนื้อแม่ปุ๋ย 8-19 กระสอบ นอกนั้นเป็นตัวเติมจากความจริงที่กล่าวแล้วการผลิตปุ๋ยสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายชนิดปั้นเม็ดหรือชนิดคลุกเคล้ามีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนต้องจำหน่ายในราคาแพงทำให้ต้องหาแนวทางเลือกให้เกษตรได้ใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาถูก ลงโดยยังคงคุณภาพเหมือนเดิมด้วยการผสมปุ๋ยใช้เองอีกประการหนึ่งพืชชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันแต่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและสภาพแวดล้อมภูมิอากาศแตกต่างกันไปพืชนั้นๆ  ต้องการปริมาณและสัดส่วนของธาตุอาหารพืชไม่เท่ากัน คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชต่างๆในดินแต่ละภาคแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่จึงยุ่งยากและซับซ้อน  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการเกษตร ผู้ดำเนินการวิจัยการเกษตรและพนักงานระดับอำเภอตำบลซึ่งใกล้ชิดกับเกษตรกรใน ท้องถิ่นจะสามารถชี้แจงอธิบายให้เกษตรกรปรับปรุงสูตรและสัดส่วนธาตุอาหารตาม ที่ต้องการได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยได้อย่างแท้จริง  แต่การปรับปรุงดังกล่าวจะทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีแม่ปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดเพื่อลด หรือเพิ่มปริมาณตามที่พืชต้องการ

 สูตรปุ๋ยที่ใช้ในพืชต่างๆ  

 

   สูตร 16-20-0 สำหรับใช้เป็นปุ๋ยข้าวในนาดินเหนียว เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย

   สูตร 16-16-8 สำหรับใช้เป็นปุ๋ยข้าวในนาดินทราย เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย กาแฟ ไผ่ตง  

   สูตร 15-15-15 สำหรับใช้เป็นปุ๋ยข้าวในนาดินทราย เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ฝ้าย กาแฟ ไผ่ตง งา พริกมะเขือต่างๆ ไม้ดอก ขนุน โกโก้ ไม้ผลต่างๆ

   สูตร 13-13-21 สำหรับ ใช้เป็นปุ๋ยแห้ว อ้อย มันเทศ สับปะรด กาแฟ ขนุน โกโก้ ไผ่ตง มะม่วง หิมพานต์ ปาล์ม มะพร้าว ไม้ผลต่างๆ ผักกินหัว หน่อไม้ฝรั่ง แตง กะหล่ำ   

   สูตร 18-4-5 สำหรับใช้เป็นปุ๋ยยางพาราที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ช่วยเร่งในการเจริญเติบโตในยางเล็ก

   สูตร 15-7-18 สำหรับใช้เป็นปุ๋ยอ้อย สับประรด ช่วยในเรื่องการเพิ่มความหวาน

  ปุ๋ย เคมีสูตรต่างๆ ที่จำหน่ายในประเทศไทย ชนิดที่ใส่ทางดินเกษตรกรสามารถผสมใช้เองได้ทุกสูตร
โดยวิธีการง่ายๆมีความถูกต้องและได้ผลดีถูกหลักวิชาการทุกประการเพียงแต่มีแม่ปุ๋ยเคมี 3 ชนิดเท่านั้น เมื่อผสมธาตุอาหารหลัก(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม)ได้แล้วถ้าต้องการจะผสมธาตุอาหารรองหรือธาตุอาหารเสริมต่อไปก็สามารถทำได้โดยง่าย