ReadyPlanet.com
ปุ๋ยปลอมคิออะไร

ปุ๋ยปลอม
..... ปุ๋ยปลอมคือ ปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณที่ระบุไว้บนกระสอบ เช่น
ปุ๋ยสูตร16-16-8 ถ้าวิเคราะห์แล้วมีเนื้อ ธาตุไนโตรเจนไม่ถึง 14.4 เปอร์เซ็นต์ (14.4 = 90เปอร์เซ็นต์ของ 16) เนื้อธาตุฟอสฟอรัส ไม่ถึง 14.4 เปอร์เซ็นต์ (14.4 = 90 เปอร์เซ็นต์ของ 16) หรือเนื้อธาตุโพแทสเซียมไม่ถึง 7.2 เปอร์เซ็นต์ (7.2 = 90 เปอร์เซ็นต์ของ 8) อย่างใดอย่างหนึ่งแสดงว่าปุ๋ยสูตรนี้เป็นปุ๋ยปลอมถ้าปุ๋ยกระสอบใดมีปริมาณเนื้อธาตุมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ครบตามปริมาณที่ระบุไว้บนกระสอบแสดงว่าปุ๋ยกระสอบนั้นเป็นปุ๋ยเคมี ผิดมาตรฐาน
การตรวจสอบ
  ปุ๋ยปลอมตรวจสอบได้ยากมากด้วยตาเปล่าหรือเพียงการสัมผัส การตรวจสอบให้ได้ผลที่แน่นอนต้อง
ทำโดยวิธีการทางเคมีในห้องปฏิบัติการและมี เครื่องมือตรวจสอบปุ๋ยปลอมอย่างง่ายสำหรับการตรวจสอบในภาคสนามนั้นใช้สำหรับ การตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น ให้ผลเพียงคร่าว ๆ และไม่ สามารถนำผลการตรวจสอบมาใช้เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายได้เมื่อสงสัยว่าจะเป็น ปุ๋ยปลอม ควรเก็บตัวอย่างปุ๋ยตามวิธีการที่แนะนำอย่างเคร่งครัด แล้วส่งไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในท้องถิ่น เพื่อส่งให้ห้องปฏิบัติการตรวจสอบต่อไป
คำแนะนำในการเลือกซื้อปุ๋ย
ในการเลือกซื้อปุ๋ยมีข้อแนะนำดังนี้
  1. ก่อนซื้อควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อตัดสินใจว่า ควรจะซื้อปุ๋ยสูตรใด ตราใด
   
จำนวนเท่าใด    
  2. ควรซื้อโดยการรวมกลุ่มกันซื้อโดยตรงจากบริษัทที่ไว้ใจได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เป็นผู้ประสานงานให้
  3. หากจำเป็นต้องการซื้อรายย่อย ควรดำเนินการดังนี้
  - บอกสูตร ตรา และจำนวนที่ต้องการแก่ผู้ขาย
  - ตรวจสอบข้อความบนกระสอบปุ๋ยว่าเป็นปุ๋ยชนิดที่ต้องการหรือไม่
  - ตรวจสอบสภาพกระสอบว่าใหม่และเรียบร้อยไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเย็บใหม่
  - ตรวจสอบดูว่าแต่ละกระสอบมีน้ำหนักครบ 50 กิโลกรัมหรือไม่
  - ขอเอกสารกำกับปุ๋ย และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายด้วย
โทษของการผลิตและการจำหน่ายปุ๋ยปลอม
  พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.. 2518
 

 มาตรา 62 "ผู้ใดผลิตปุ๋ยเคมีปลอมอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 30 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี

ถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท"
  มาตรา 63 "ผู้ใดขาย มีไว้เพื่อขาย หรือนำ หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งปุ๋ยเคมีปลอม
อันเป็นการ ฝ่าฝืน มาตรา30(1) ต้องระวังโทษจำคุกตั้งสามปีถึงสิบปี และปรับสามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท"