ReadyPlanet.com
ดินและการสูญเสียธาตุในดิน
ดินและการสูญเสียธาตุอาหาร
..... ดิน คือ เทหวัตถุธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญ เติบโตและ
การทรงตัวของต้นไม้ ดินประกอบด้วยแร่ธาตุและอินทรีย์วัตถุต่างๆ และมีลักษณะชั้นแตกต่างกันแต่ละชั้นที่อยู่ต่อเนื่องกันจะมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันตามขบวนการกำเนิดดิน
  การอนุรักษ์ดิน หมายถึง การใช้ประโยชน์จากดินอย่างชาญฉลาด ซึ่งจำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้ คือ
  ลดการกัดเซาะหรือป้องกันการพังทลายของดิน
  รักษาปริมาณธาตุอาหารในดินให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ
  .รักษาระดับอินทรีย์วัตถุ และคุณสมบัติของดินในทุกๆ ด้าน เพราะการปรับปรุงให้กลับคืนมาจากการสูญเสียไปนั้น
 จะต้องใช้เวลาอันยาวนานและเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการป้องกันโดยวิธีการอนุรักษ์เป็นอันมาก
  วิธีการรักษาหรือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  เพิ่ม อินทรีย์วัตถุ เศษเหลือจากพืช เช่น หญ้าแห้ง กิ่งไม้ใบไม้ และปุ๋ยพืช สด รวมทั้งเศษเหลือ
จากสัตว์ อินทรีย์วัตถุเหล่านี้จะไปช่วยทำให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินดีขึ้นทำให้ ดินร่วนซุยสามารถดูดซับน้ำได้มากขึ้น ส่วนจุลินทรีย์ในดินจะช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่างๆ เหล่านี้สลายตัวเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืชต่อไป
  การเพิ่มปุ๋ยพืชสด โดยการไถพรวนพืชสดๆ ทับลงไปในดิน ซึ่งเท่ากับเป็น การเพิ่มแร่ธาตุจาก
พืชสดเพื่อเป็นอาหารแก่ดิน
  การ ใช้ซากและเศษเหลือจากสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อการ เจริญเติบโตของพืช
เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ซัลเฟอร์ เป็นต้น อันจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินให้ดีขึ้น
  การใช้ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อช่วยให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ได้
  การ ใช้ปูนขาว เพื่อให้ธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อพืช และยังเป็นตัวช่วยลด
ความเป็นกรด และปรับปรุงคุณสมบัติอื่นๆ ของดินได้ดีอีกด้วย
  การรักษาธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินการรักษาธาตุไนโตรเจนในดิน ทำได้
โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วไว้คอยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และทำการไถพรวนเป็นปุ๋ยพืชสดอันจะช่วยเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดินได้อย่างดี   ส่วนฟอสฟอรัสพืชมักจะใช้ในรูปของซูเปอร์ฟอสเฟต สำหรับโพแทสเซียมรักษาให้คงอยู่ได้ด้วยการปลูกพืชให้ถูกต้องตามหลักการ อนุรักษ์  เพื่อป้องกันการชะล้างและควรใช้ปุ๋ยที่ให้โพแทสเซียมโดยตรง
  ความสำคัญของดิน
     ดิน เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ผสมกับซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันเป็นเวลา หลายล้านปี ดินหลังจากเปิดป่าใหม่จะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ดีปลูกพืชงามและมีผลผลิตสูง เมื่อใช้ดินทำการเพาะปลูกติดต่อกันเป็นเวลานานดินจะมีสภาพเสื่อมโทรมลงธาตุ อาหารหรือปุ๋ยเดิมในดินจะหมดไปรวมทั้งลักษณะการโปร่งร่วนซุยของดินก็จะแน่น ทึบ ไถพรวนยาก ถ้าไม่แก้ไขปรับปรุงก็จะทำให้ไม่สามารถปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงอีกต่อไป
     ดินเป็นแหล่งผลิตปัจจัยทั้ง 4 ของ มนุษย์ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนี้ดินเปรียบเสมือนเครื่องกรองที่มีชีวิตสามารถนำไปใช้ในการกำจัดของเสียทั้งในรูปของแข็งและของเหลวดินเป็นแหล่งของจุลินทรีย์หลายชนิดที่สามารถเปลี่ยน สารประกอบต่างๆ ที่เป็นพิษในดินให้ไปอยู่ในรูปที่ไม่เป็นพิษได้ดินทำหน้าที่เป็นที่เกาะยึด ของรากพืชไม่ให้ล้มให้อากาศแก่รากพืชในการหายใจ และให้ธาตุอาหารพืชเพื่อการเจริญเติบโต